Miljöpolicy

Provias motto är säkerhet på alla vägar. Provia är en komplett leverantör av produkter inom väg och trafik som höjer säkerheten, och som underlättar för  trafikanter och vägbyggare vid avstängningar och vägbyggen

Ett aktivt miljöarbete i den dagliga verksamheten är en av Provias hörnpelare.

Provia väljer vid inköp av insatsvaror och komponenter, miljöanpassade och miljömärkta sådana och arbetar med leverantörer som har hög miljömedvetenhet.

  • Provia arbetar aktivt med att minimera förbrukningen av fossila drivmedel kopplat till transporter genom att planera och samordna dessa samt vid bilkörning ha en miljöanpassad körstil.
  • Provia arbetar med en miljöanpassad rest- och avfallshantering.
  • Provia beaktar användningen av resurser såsom vattenförbrukning och förbrukningsmaterial när arbete utförs.
  • Provia förebygger förorening genom att underhålla och serva fordon och utrustning samt hanterar kemikalier på ett säkert sätt för att skydda vår gemensamma miljö och andra åtaganden.
  • Provia följer interna och externa krav, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav.
  • Provia arbetar långsiktigt med förbättringsarbete genom ständig utveckling av miljöledningssystemet och  verksamheten, allt i syfte att uppnå en högre miljöprestanda. 

Skoghall 2023-01-01

Robin Nordin, VD